Förändringar i TRIS

01 oktober 2018 Nyheter

Försäkringskassan kliver av TRIS 1 oktober 2018 vilket ger en del saker att hantera och ta hänsyn till.

Vilka TRIS-team fortsätter utan Försäkringskassan?

De lokala styrgrupperna hanterar lokalt processerna kring om och i så fall hur TRIS ska finnas och bedrivas framöver. Vårdenheterna och myndigheterna i Södra och Västra länsdelen har beslutat att fortsätta med TRIS som trepartssamverkan tillsvidare för att sedan i början på nästa år utvärdera utfallet och hur behovet ser ut därefter. Vi har inte fått lika tydligt besked från Norra länsdelen men inväntar återkoppling. 

Landstinget kommer internt, som stöd till vårdenheterna, att genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån de förändrade förutsättningarna i TRIS. Förändringarna medför nya möjligheter att ta tillvara på samt risker och problem som behöver hanteras och minimeras. Resultatet kan användas som en del i det sammantagna beslutsunderlaget för respektive verksamhet. Det kommer också användas i diskussioner kring övergripande utvecklingsbehov i den strukturella samverkan inom rehab- och sjukskrivningsprocessen i Sörmland.

Samtycket

Vad gäller TRIS-samtycket så har Försäkringskassan meddelat att de framöver inte får ha gemensamma samtycken, d v s andra parter kan inte inhämta ett samtycke från individen som ska bryta Försäkringskassans sekretess. De inhämtar själva samtycket från individen framöver.

Tills vidare har vi beslutat att göra så här: För att på ett smidigt sätt kunna arbeta vidare med trepartssamverkan på de vårdenheter som är intresserade, fortsätter vi tills vidare att använda TRIS-samtycket så som det ser ut idag. MEN det innebär att det bara bryter sekretessen in till Försäkringskassan. Man får då också informera individen om att Försäkringkassan inte är med i TRIS längre.

I början på nästa år, när vi vet mer om hur många TRIS-team vi har kvar tar vi ställning till om det är någon idé att revidera samtyckesblanketten och hur den i så fall ska se ut.

Webbplatsen och informationsmaterial

Innehållet på webbplatsen kommer successivt att ändras och anpassas så gott det går till de nya förutsättningarna. Tyvärr är dock en del saker såsom exempelvis TRIS-processen tydligt uppbyggd och illustrerad utifrån att även Försäkringskassan är med. Även detta ser vi över längre fram och tar då ställning till om vi ska satsa på att göra förändringar eller ej.

Aktuellt informationsmaterial ser vi att ni kan fortsätta använda tills vidare men får då förklara för individen att Försäkringskassan ej längre deltar.

Kontaktuppgifter till Försäkringskassan

Under ingången kontakt kommer man vidare till kontaktuppgifter till TRIS-teamens representanter. Tills vidare finns en ingång för Försäringskassan även här även om de inte har några representanter utsedda. Däremot finns här telefonnummer till och tider för bemanning av deras nya lokala parnertelefon.