Om TRIS

TRIS organisation

Bild: Bildbeskrivning av TRIS organisation.  

TRIS – Tidig Rehabilitering I Samverkan - är en struktur och organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland som är fullt implementerad i ordinarie verksamhet. Ingående parter är Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner. Försäkringskassan ingår från 1 oktober 2018 inte längre i TRIS i Sörmland.

TRIS bygger nätverk vilket skapar snabbare kontaktvägar in i respektive organisation, ger smidigare flöden, skapar förståelse och kunskap om varandras roller som ger ökat förtroende i samarbetet, vilket är till gagn för den enskildes rehabilitering.

Syftet med denna samverkansstruktur är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

TRIS är således inte en gemensam rehabiliteringsorganisation och inte heller en rehabiliteringsinsats i sig, utan rehabiliteringsinsatserna genomförs inom respektive parts ordinarie verksamhet.

Målgrupp är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av insatser i samverkan för att komma närmare eller åter i arbete.

Organisationen är stor och omfattar 350-400 medarbetare, 36 TRIS-team, tre lokala styrgrupper och en länssstyrgrupp, se bild ovan. Varje organisatorisk del beskrivs nedan, underifrån och upp: 1. TRIS-team, 2. Lokala styrgrupper, 3. TRIS Länsstyrgrupp.

1. TRIS-team

 

Bild: TRIS-team VC Skiftinge

Viktigaste beståndsdelen i organisationen är de samverkansteam, TRIS-team, som vi har på alla vårdcentraler och vissa kliniker i länet, däribland psykiatri, ortopedi, medicin och reumatologi. I TRIS-teamen finns representanter från sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst.

TRIS-teamen kan enkelt beskrivas som en dockningsstation eller en sambandscentral mellan hälso- och sjukvården och myndigheterna,som används för att få bättre flöden och mindre glapp i individens rehabiliteringsprocess. Ur ett organisationsperspektiv så ska TRIS ge organisationerna bättre förutsättningar att effektivt utföra sina respektive uppdrag inom rehabiliteringsområdet. 

TRIS-teamen träffas i regel en gång varannan vecka vid så kallade TRIS-möten. TRIS-teamen leds av en rehabiliteringskoordinator som fungerar som spindeln i nätet såväl internt i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, som i relation till de samverkande parterna i TRIS. I de flesta TRIS-team finns även en sakkunnig läkare i försäkringsmedicin. Den sakkunniga läkaren har en konsultativ roll och står för den medicinska kontinuiteten. Både rehabiliteringskoordinatorn och den sakkunniga läkaren är anställd av Landstinget Sörmland och finansieras inom ramen för överenskommelsen om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.  

TRIS-processen
Samtliga TRIS-team arbetar enligt den länsgemensamma TRIS-processen och det finns uppdragsbeskrivningar för varje part.  

2. Lokala styrgrupper

De lokala samverkansgrupperna i Sörmland ansvarar för att den lokala styrningen av TRIS fungerar. De har valt att då bilda tre separata styrgrupper, en för varje länsdel. Lokal styrgrupp Norr utgörs av Eskilstuna och Strängnäs. Lokal styrgrupp Söder utgörs av Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. Lokal styrgrupp Väster utgörs av Katrineholm, Flen och Vingåker. De lokala styrgruppernas ansvar innefattar att:

  • I samverkan besluta om formerna för och omfattningen av TRIS-samverkan på vårdenheterna inom respektive kommun. Miniminivå för TRIS-arbetet är den enklare formen med utsedd rehabkoordinator samt namngivna kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten.
  • Löpande följa upp aktuellt behov av TRIS-samverkan på vårdenheterna.
  • Följa upp aktuella TRIS-teams arbete på lokal nivå.

Lokala processledare
Det finns också en lokala processledare som bl a stöttar de lokala styrgrupperna för TRIS i deras arbete. Processledarna är på det sättet en smidig kontaktväg in till de lokala styrgrupperna för TRIS-teamen i respektive kommun.

3. TRIS Länsstyrgrupp

TRIS Länsstyrgrupp är processägare och ansvarar även för den länsövergripande styrningen av TRIS. Ansvaret innefattar att:

  • Fatta beslut som rör TRIS-processen, d v s den länsövergripande modell som kompletta TRIS-team arbetar utifrån.
  • Identifierar och arbetar med utvecklingsområden som utgör hinder i samverkan och i individens rehab- och sjukskrivningsprocess.
  • Bedömer samverkansbehov på länskliniker.
  • Beslutar om genomförande av länsgemensamma samverkansinsatser såsom utbildning.
  • Samverkar med den försäkringsmedicinska kommittén i relevanta frågor.

Länsstyrgruppen arbetar för att besluten ska vara väl förankrade lokalt och de frågor som länsstyrgruppen arbetar med kommer också oftast från de lokala styrgrupperna eller representanterna i teamen.   Länsstyrgruppen arbetar utifrån antagandet att de som arbetar i eller närmast TRIS-teamen bäst och snabbast kan identifiera utvecklingsbehov.

Länsstyrgruppen sammanträder varannan månad. Ordförandeskapet 2018 innehas av Försäkringskassan.

 

Senast ändrad: 10 januari 2019