Socialtjänsten

Bild: Deltagare vid socialtjänstens nätverksträff i december 2015

TRIS Länsstyrgrupp har av tradition bjudit in socialtjänstens representanter i TRIS till gemensamma nätverksträffar någon gång per år. Cheferna har dock inte tagits med i det arbetet. Kommunernas representant i länsstyrgruppen tog initiativ till att även inkludera cheferna från våren 2016. Kommunerna har därefter gemensamt bestämt att de två gånger per år ska träffas och med ett rullande schema för värdskapet. 

Nätverksträff den 14 mars 2017

Katrineholms Kommun var värdkommun för nätverksträffen i mars och beskrev hur de organiserat sitt arbete och hur flödet in till TRIS sker. Förslag till process inom projekt RIGA presenterades också.

Värdkommun för nästa nätverksträff är Oxelösund och träffen går av stapeln den 19 0ktober på Källan Restaurang och Kafé.

Material från dagen

Inbjudan kommunernas TRIS-nätverk

Presentation - Maria Bolwig

Minnesanteckningar kommunernas TRIS-nätverk 14 mars 2017

Nätverksträff den 20 oktober 2016

Kommunerna/socialtjänsten har beslutat att framöver på rullande schema, två gånger per år, arrangerar gemensamma nätverksträffar/metoddagar. Tidigare har TRIS Länsstyrgrupp ensam ansvarat för detta och vi har då inte heller nåt berörda chefer.

De chefer som nu deltog var, Ulrica Runemar från Strängnäs, Jenny Demervall från Flen samt Bo Sundell från Katrineholm diskuterade också möjligheten att de samarbetar närmare runt TRIS-frågor. De vill även löpande ta del av utvecklingen inom RIGA så att de ligger i fas.

Dagens innehåll

Först ut som värdkommun var Strängnäs som bjöd in till en träff den 20 oktober. Programmet framtaget av projektledaren för RIGA tillsammans med de lokala processledarna i norra och västra länsdelen. Processledaren för TRIS presenterade det nya upplägget av RIGA - Rätt Insats Gemensamt Ansvar, som är en struktur som syftar till att utveckla bättre arbetsätt kring personer som är nollplacerade och har behov av samordnade insatser för att återfå arbetsförmåga. Med nollplacerad avses att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och kan därför inte få sjukpenning från Försäkringskassan.

Hälsoskolan som är ett delprojekt inom IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) beskrev också sin verksamhet i Eskilstuna.

Interna rutiner för TRIS

Projektledaren för RIGA hade också tagit fram ett förslag till länsövergripande riktlinjer för TRIS som socialtjänsten i länet kan använda sig av. Förslaget diskuterades och synpunkter inhämtades.

TRIS-representant i Katrineholm Lisa Truong kommer tillsammans med Maria att revidera mallen för interna rutiner som sedan kan användas i länet. Vi kommer också ta fram en länsgemensam blankett för anmälan av ärenden till TRIS-mötet. Här finns olika förslag att utgå från som vissa kommunera redan själva har tagit fram.

Nästa träff

Stafettklubban gick också vidare till Katrineholm som i mars kommer att bjuda in till nästa länsgemensamma träff.

Material från dagen

Presentation RIGA - Från projekt till process

Minnesanteckningar

Presentation Hälsoskolan

Nätverksträff den 4 december 2015

Länsstyrgruppen bjöd i december in samtliga TRIS-representanter från kommunernas socialtjänst till den årliga närverksträffen. Särskilt fokus låg på dialog och samverkan mellan socialtjänsten och Försäkringskassan. Det lokala projektet RIGA som arbetar med målgruppen nollplacerade presenterade sitt arbete. Vi får bekräftat att vi fortfarande har långt kvar i arbetet med individer som är nollplacerade. Vi fick bl a beskrivet att socialtjänsten fortfarande lyfter in ärenden i TRIS oerhört sent – många gånger har individen varit sjuk långt över tio år. Till nästa nätverksträff bjuds även berörda chefer in.  

Bild: Maija-Lisa Åsenbrygg, personlig handläggare på Försäkringskassan, föreläser vid nätverksträff i december 2015

Material från dagen

Presentation Försäkringskassan

Presentation processledare

Nätverksträff den 4 december 2014

Socialtjänstens kontaktpersoner i TRIS träffades den 4 december 2014 på Hotell Malmköping för den återkommande nätverksträffen. Med på träffen var även Karin Löfgren-Karlsson från Landstinget samt Heléne Brandell från Försäkringskassan. Av länets 9 kommuner så var 6 kommuner representerade på nätverksträffen.

Under dagen diskuterades bland annat Försäkringskassans nya organisation och hur inkomna läkarintyg hanteras hos Försäkringskassan och hur det påverkar målgruppen 0-placerade. En stor del av dagen diskuterades den nya processen för målgruppen och hur den har fungerat på de 3 pilotverksamheterna som har varit igång sedan våren 2014.

Minnesanteckningar nätverksträff 2014-12-04

 

 

 

 

Senast ändrad: 10 maj 2017