Privatperson

Vad är TRIS?

TRIS står för Tidig Rehabilitering I Samverkan. TRIS är ingen rehabiliterings-insats utan en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. TRIS finns till för dig som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla ditt arbete, återgå i arbete eller söka arbete. Vi arbetar då i team för att kunna ge dig ett snabbare och mer samlat stöd i rehabiliteringen. TRIS ger snabba kontaktvägar och förkortar handläggningstider.

TRIS-team

På alla vårdcentraler och vissa kliniker i länet finns TRIS-team. I TRIS-teamet deltar vårdpersonal och handläggare, Arbets-förmedlingen och socialtjänsten. TRIS-teamen träffas regelbundet på TRIS-möten. Syftet med TRIS-mötet är att utifrån din frågeställning, situation och mål, kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns.

Handläggare från Försäkringskassan deltar inte längre i TRIS-teamens arbete.

Sekretess och samtycke

För att din fråga och ditt ärende ska tas upp på ett TRIS-möte krävs ditt godkännande om att  vi i TRIS får lämna nödvändiga uppgifter mellan oss. Vi har då en särskild samtyckesblankett som du behöver underteckna. I samband med det får du också information om vad TRIS innebär.

Vart ska jag skicka samtyckesblanketten?

TRIS har ingen egen postadress utan du ska skicka tillbaka den underskrivna samtyckesblanketten till den vårdenhet eller den myndighet som du fick den ifrån.

Återkoppling och planering

Efter TRIS-mötet får du återkoppling från din handläggare eller behandlare. Tillsammans gör ni en planering för den fortsatta rehabiliteringen. Planeringen görs ofta på ett avstämningsmöte där du deltar tillsammans med Försäkrings-kassan och exempelvis sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen.

Information om Avstämningsmöte finns i denna folder.

Frågor om TRIS

Om du har frågor om TRIS ska du ta kontakt med din ordinarie handläggare hos myndigheterna alternativt din läkare eller annan behandlare på aktuell vårdcentral eller klinik.

Senast ändrad: 10 januari 2019