Innan

Med steget innan avses vad varje part behöver göra innan ett individärende anmäls till TRIS och hur förberedelsen inför TRIS-mötet ser ut. Det innefattar även arbetet med att göra TRIS känt som arbetssätt så att det utnyttjas fullt ut. Steget innan handlar om de interna processerna i respektive organisation. Det är inom detta steg som vi just nu har störst utvecklingspotential.

Alla parter i TRIS behöver fundera kring vad som är relevant att ha gjort från den egna organisationens perspektiv samt individens perspektiv, innan TRIS-mötet. Diskussion och förankring kring detta är också varje parts uppdrag att göra internt. En checklista över vad man behöver ha i åtanke och få med, ser du nedan. Hur det ska göras är en fråga för varje organisation och utveckling av rutiner, arbetssätt och processer är ett ständigt utvecklingsarbete. 

Innan - att tänka på

  • Vi arbetar för  individens delaktighet i sin egen rehabilitering och aktiviteter inom TRIS sker i tät dialog med individen.
  • Ärenden anmäls endast efter skriftligt samtycke från individen och en tydlig frågeställning ska finnas formulerad.
  • Rehabkoordinatorn distribuerar ärendelistan i sådan tid att samtliga parter hinner förbereda sig utifrån aktuella frågeställningar.
  • Arbetssättet i TRIS förutsätter ett stort stöd och engagemang från chefer i organisationerna.
  • TRIS behöver vara väl känt som arbetssätt i varje organisation och av alla där som träffar individerna inom målgruppen: läkare, övriga behandlare inom sjukvården, rådgivningssköterskor, handläggare inom olika ärendeslag hos myndigheterna etc.
  • Interna rutiner som också är kända för alla, behöver finnas så att man vet hur man går till väga för att använda sig av TRIS-teamen
  • Rehabkoordinatorn ansvarar för att varje TRIS-team har gemensamma rutiner. Rutinerna tas förstås fram gemensamt i teamet.
  • Det behöver finnas ett forum där TRIS-frågor lyfts och diskuteras internt med jämna mellanrum och ett mandat till dem som har ett särskilt ansvar att internt driva TRIS-relaterade frågor.
  • Alla i TRIS-teamet behöver ta ansvar för att lyfta utvecklingsområden både i det egna teamet och vid behov till styrgruppen.

OBS! - skyddad identitet

Individer med skyddad identitet/skyddade personuppgifter ska inte omfattas av samverkan enligt TRIS-processen. När ett samverkansbehov uppstår får vi istället hitta andra mer lämpliga samverkansformer, där så få personer som möjligt blir involverade. Läs mer i länsgruppens beslut.  

Sjukvården - vårdplanering

Det är tydligast reglerat för sjukvården vad som ska göras innan TRIS-mötet. För vårdens del är vårdplaneringsmötet med vårdens rehabiliteringsteam och individens plan för rehabilitering vid sjukskrivning/förebyggande sjukskrivning, ett försteg till TRIS-mötet. Upprinnelsen till TRIS är också just teamarbetet inom vården för att ge individen en bredare bedöming av sina besvär och vid behov samordnade medicinska insatser. När det är gjort kan de övriga myndigheterna kopplas på. I de fall sjukvården lyfter in ett ärende till TRIS för att initiera samordnade insatser så ska därför alltid vårdplaneringen vara gjord innan - undantaget förstås om individen inte är i behov av en bredare bedömning och medicinska insatser, utan bara behöver en snabb kontakt med myndigheterna för vidare planering av arbetslivsinriktade åtgärder.

Vårdplaneringsmötet är också ett internt forum för att lyfta och diskutera individrelaterade frågor kring arbetslivsinriktad rehabilitering - finns det medicinska förutsättningar? Inom psykiatrin blir motsvarande forum behandlingskonferenserna.

Olika begrepp för samma sak

Kärt barn har många namn därav har sjukvården flera begrepp för det interna teamet. Vanligast är vårdens rehabiliteringsteamvårdplaneringsteam,  och bedömningsteam. Landstinget arbetar dock mot en enhetligare begreppsapparat i sjukskrivningsprocessen. 

Myndigheterna

Försäkringskassans försteg till TRIS-mötet ofta ett individmöte där en heltäckande kartläggning av hinder och resurser gentemot arbete görs tillsammans med individen, en så kallad SASSAM-kartläggning. SASSAM står just för Strukturerad Arbetsmetod för Sjukfallsutredning och Samordnad rehabilitering. Om Försäkringskassan tillsammans med individen ser att olika insatser behöver samordnas för att individen ska komma närmare eller åter i arbete, informeras individen om möjligheten till samverkan inom TRIS.

Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har liknande individmöten inom sina uppdrag där behovet av samverkan framkommer. Det viktigaste är här att individen görs delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess och får bra information om vad TRIS är.

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 03 januari 2018