Innan - så här arbetar vi

Bild: Therese Karlsson, Rehabkoordinator på Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset.

TRIS känt som arbetssätt

Vi har internt på psykiatriska kliniken arbetat mycket de senaste två åren med att göra TRIS känt som arbetssätt och då främst på öppenvårdsmottagningarna. Vi tänker hela tiden implementering och för att så många individer som möjligt ska få tillgång till TRIS behöver alla behandlare och läkare känna till verktyget. Jag som rehabkoordinator har bl a tillsammans med Maria Bolwig, processledare för TRIS informerat om TRIS på APT/temakonferenser på öppenvårdsmottagningarna och även på någon slutenvårdsavdelning.

Jag har även ibland gjort massutskick om TRIS till hela kliniken och lagt ut information på klinikens gemensamma server. Där finns mallar, rutiner, broschyrer och de psykiatriska klinikernas vårdriktlinje. Inför terminsstart skickar jag också ut tider för TRIS.

TRIS-frågor lyfter vi av och till på våra APT, jag anmäler innan och då avsätts tid. Vi har också fått tid på mottagningens egna planeringsdagar då vi senast i grupper diskuterade hur vi tycker att det fungerar idag – fördelar och nackdelar. Jag återkopplade precis resultatet för mottagningen.

Våra hyrläkare och annan nyanställd personal får information om TRIS när de kommer till mottagningen – jag berättar både för dem direkt och så får de skriftlig information om TRIS, rehabilitering via TUNA och rehabgruppen/Enebacken. De hör också talas om TRIS på behandlingskonferenserna.

Fler och fler behandlare informerar individen om TRIS och tar stöd av forumet när det är många parter involverade.

Behandlingskonferenser och konsultation hos Therese

På våra behandlingskonferenser lyfts ärenden för diskussion och bedömningar gällande vidare insatser, medicinering, behov av samtalsstöd eller liknande.  Här lyfts också individrelaterade TRIS-frågor. Vi har fyra behandlingskonferenser där jag tillhör en specifik, men jag går också emellan alla fyra. På behandlingskonferenserna har jag ofta själv frågor som kommer från individen; direkt till mig eller via TRIS-teamet. Behandlare har också frågor som uppkommit i diskussion med individen och då ber de att jag är med på behandlingskonferensen.  Alla på behandlingskonferenserna vet om TRIS som verktyg.

Många behandlare kommer också direkt till mig med frågor som uppkommit i diskussion med individen - frågor kring påbörjan av rehabilitering men det handlar också ofta om ersättningsfrågor eller behov av kontakt med handläggare på myndigheten. Arbetsterapeuterna är duktiga på rehabilitering och använder mig främst när det gäller kunskap om de samverkande parterna och ersättningsfrågor.

Coachfunktion

Som rehabkoordinator har jag ju ett större uppdrag än arbetet inom TRIS. Jag har därför kontakt med betydligt fler individer än de som ingår i TRIS. Jag har min bakgrund som arbetsterapeut och har arbetat på Enebackens rehabiliteringsenhet, så jag har den biten med mig. Sen har jag också en heltidstjänst som rehabkoordinator och har tid att arbeta med coachfunktionen och träffar ofta  individer enskilt. En behandlare såsom psykolog, läkare eller sjuksköterska, kan då initiera individen till mig. Man kanske har stött på problem i rummet eller så säger individen själv att den börjar bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi träffas då för ett första rehabsamtal. Vid en individkontakt informerar jag alltid om TRIS så att individen vet om att forumet finns, även om det för stunden inte är aktuellt med samordnad rehabilitering.

Inför TRIS-mötet

Individens samtycke och delaktighet

Individen är själv förstås väl delaktig i processen och när samtycket inhämtas får individen både skriftlig och muntlig information om vad TRIS är. Frågeställningen till TRIS-mötet formuleras ju också tillsammans med individen.

Anmälan av ärenden

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten ringer till mig och anmäler sina ärenden. Mina kollegor på kliniken kommer direkt till mig och anmäler sina ärenden. Inför TRIS-mötet sammanställer jag en ärendelista. På den finns för varje ärende en konkret frågeställning med uppgifter om vilken part som ställer frågan, till vilka parter, datum för inhämtande av samtycket och vem som har inhämtat samtycket. Ärenden får endast anmälas med samtycke och frågeställning.

Några exempel på frågeställningar till TRIS-mötet ser du här.

Distribution av ärendelistor

Ärendelistan distribueras med vanlig postgång externt och med internposten inom kliniken. Vi har TRIS-möten i Strängnäs på fredagar. Jag skickar listan på måndagen som också är deadline för anmälan. Om det skulle komma in ett ärende därefter, som inte kan vänta till nästa möte två veckor fram i tiden, så ringer jag runt till alla mötesdeltagare som får sätta upp ärendet på sin lista.

I Eskilstuna har vi TRIS-möten tisdagar och torsdagar. På torsdagen veckan innan vill jag då helst få iväg listan med posten. Då har man fredag och måndag på sig för förberedelse. Till torsdagens möte kommer det ibland lite ”eftersläntrarärenden” eftersom listorna går iväg så tidigt.

 

 

Senast ändrad: 09 mars 2016