Under

Möten via Skype

TRIS-möten kan genomföras via Skype för företag. För att det tekniskt ska fungera för Arbetsförmedlingen att ansluta till Skype-mötet när landstinget har gjort en inbjudan, behöver anslutningen göras via webbappen. Arbetsförmedlingen har tagit fram en särskild rutinbeskrivning för hur det går till.

Att genomföra TRIS-möte via Skype

Hur ser ett TRIS-team ut?

Med steget under avses TRIS-mötet när hela TRIS-teamet träffas. På TRIS-mötet finns representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Från vården deltar rehabkoordinator och sjukskrivande läkare, men även sakkunnig läkare där sådan finns. Ofta finns även arbetsterapeut och/eller sjukgymnast samt kurator med. Sammansättningen av TRIS-teamet på klinikerna ser lite annorlunda ut.

Bild: Illustration av TRIS-teamets sammansättning

TRIS-mötets syfte och struktur

TRIS-mötet med den kompetens som sammantaget finns därinom, är vår gemensamma resursbank och verktygslåda. TRIS-teamet träffas på fasta mötestider vid så kallade TRIS-möten.

Syftet med TRIS-mötet är att utifrån frågeställningen och individens förutsättningar och mål, göra en kartläggning av alternativa insatser. Vid TRIS-mötet bestäms alltid vem som tar bollen och fortsätter planeringen av rehabiliteringen tillsammans med individen. Teamet tar även ställning till om det finns behov av att, via TRIS-mötet, följa upp ärendet inom en viss tid. 

Strukturen i varje ärende ska föjla mallen checklista vid TRIS-möte men det finns inte några krav på dokumentation i mallen vid mötet. Mallen är endast ett arbetsmaterial. Dokumentation från mötet görs dock alltid efter mötet av respektive part i det egna journalsystemet.

Forum för kunskapsöverföring

Sist men inte minst är TRIS-mötet ett forum för lärande i vardagen kring varandras uppdrag och verktyg. Vi vill därför uppmuntra till att man utnyttjar forumet för kompetensöverföring och information kring exempelvis regelförändringar, prejudicerande domar, nya insatser och projekt som är av betydelse i TRIS-arbetet. TRIS-mötet ger på så sätt också parterna en löpande utbildning i försäkringsmedicin.

Senast ändrad: 20 juli 2018